- แผนยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
         1.1 การคมนาคมและการขนส่ง
         1.2 สาธารณูปโภค
         1.3 สาธารณูปการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
         2.1 การส่งเสริมอาชีพ
         2.2 งานสวัสดิการสังคม
         2.3 ด้านการศึกษา
         2.4 ด้านสาธารณสุข
         2.5 การกีฬา
         2.6 การป้องกันปราบปรามยาเสพติด


3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
         3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
         3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
         3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
        4.1 การส่งเสริมการลงทุน , การท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
        5.1 คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
        5.2 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6.1 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และป้องกัน คุ้มครอง ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาชุมชน
        7.1 พัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
        7.2 พัฒนาด้านบุคลากร


Visitors: 54,834