*** ยินดีต้อนรับสู่...องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ***

 

 

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

 ระบบข้อมูลกลาง อปท.

 เว็บไซต์ สถจ./สถอ.

 เว็บไซต์ อปท.

 ข้อมูล อปท.

 มุมอาเซียน

 รหัส อปท. สำหรับฝึกอบรม

 การเงินการคลังท้องถิ่น

 กฏหมายท้องถิ่น

 ข้อมูลผู้ดูแลเด็ก

 บทความและเกร็ดความรู้  

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  เอกสารราชการ 

 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล

 ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดทำ ผลการเรียนเฉลี่ย

 ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี

 ชื่อเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

 ข้อมูล สถ. ชวนเที่ยว

 

 

 

 

 

 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[CCIS]

 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

 ระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)

 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น[SIS]

 กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น

 สำนักงานผู้ตรวจราชการ

 สำนักงานเลขานุการกรม 

 สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

 สำนักมาตรฐานการ บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำนักงานส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและการมี   ส่วนร่วม

 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง

 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 กองการเจ้าหน้าที่

 กองคลัง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น           

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

^^__^^ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ^^__^^
Visitors: 62,928