*** ยินดีต้อนรับสู่...  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ***

*** องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี***

รับจดทะเบียนพานิชย์ วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. 
 
(เว้นวันหยุดราชการ)

ร้อยตรีอรุณ  ชัยจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี 

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น" ระดับอำเภอ

 

 

 

 

 ข้อมูลสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศ

หน่วยงานภายใน

 ระบบข้อมูลกลาง อปท.

 เว็บไซต์ สถจ./สถอ.

 เว็บไซต์ อปท.

 ข้อมูล อปท.

 มุมอาเซียน

 รหัส อปท. สำหรับฝึกอบรม

 การเงินการคลังท้องถิ่น

 กฏหมายท้องถิ่น

 ข้อมูลผู้ดูแลเด็ก

 บทความและเกร็ดความรู้  

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  เอกสารราชการ 

 ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล

 ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดทำ ผลการเรียนเฉลี่ย

 ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี

 ชื่อเครือข่ายวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

 ข้อมูล สถ. ชวนเที่ยว

 

 

 

 

 

 บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ระบบสารสนเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[CCIS]

 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ

 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

 ระบบข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)

 ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น[SIS]

 กฏหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น

 สำนักงานผู้ตรวจราชการ

 สำนักงานเลขานุการกรม 

 สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

 สำนักมาตรฐานการ บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 สำนักงานส่งเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจสังคมและการมี   ส่วนร่วม

 กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

 สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง

 กลุ่มตรวจสอบภายใน

 สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 กองการเจ้าหน้าที่

 กองคลัง

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น           

 

 

 

 

 เข้าแถวเคารพธงชาติ   

  

  

                                                            

           อบต.รัตนวาปี นำโดย ร้อยตรีอรุณ ชัยจันทร์ นายก อบต.รัตนวาปี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ทุกส่วนได้มีความกระตือรือร้นในการทำงานและแสดงความสามัคคี ในองค์กร ของเราด้วย

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช              

          ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี หน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนจะมาวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคมที่พระบรมรูปทรงม้า เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายอำเภอรัตนวาปี ได้นำเรียนพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นการประกาศเกียรติคุณให้ไพศาลสืบไปและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี

                                                      

  งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

                 

                                                                                             

^^__^^ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ^^__^^

 

          

 

    

Visitors: 33,952