อบต. รัตนวาปี ตั้งอยู่เลขที่ 102 หมู่ที่ 6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล  ของอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย ตำบลรัตนวาปี ตำบลบ้านต้อน ตำบลโพนแพง ตำบลพระบาทนาสิงห์  ตำบลนาทับไฮ ตำบลรัตนวาปี ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลรัตนวาปีเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี   เมื่อวันที่        19  เดือนมกราคม พ.ศ.2539   โดยมีนายก อบต.บริหารมาแล้ว  ดังนี้ 

       คนแรก ปี    2539-2543       นายพรมมา       กำจร                                                   

       คนที่ 2 ปี    2543-2547       นายรชต           สุขรมย์                                                

       คนที่ 3 ปี    2547-2551       น.ส.พัฒน์นรี     วงศ์อำมาตย์                     

       คนที่ 4 ปี    2551-2555       นายสมนึก        หมื่นเรือคำ                                               

       คนที่ 5 ปี    2555-2564       ร้อยตรีอรุณ      ชัยจันทร์

       คนที่ 6 ปี    2565-ปัจจุบัน    นายองอาจ       หมื่นเรือคำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 61,950