กองทุนสวัสดิการจากขยะรีไซเคิลองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

 

   

คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี 

       

   
 
   
 

 

ประกาศเรื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี   22/02/2567

ประกาศสำเนารายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566   8/12/2566

ประกาศเรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

ประกาศเรื่องสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   10/01/2566

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง 16/03/2565

ประกาศเรื่องหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 27/12/2564

 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง   6/11/2563

 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   4/11/2563

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   14/10/2563

ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ประกาศ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประกาศ โครงการสนุบสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาการกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวารีภิมุข ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก้ว ประจำ  ปีงบประมาณ2561

 ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2560  8/11/2560

ประกาศ เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศ เรื่องสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 19/10/2560

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2560   08/09/2560

ประกาศ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  10/08/2560

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น02/11/2559

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  03/06/2559

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1  25/04/2559

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 25/04/2559

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา21/04/2559

ประกาศ เรื่อง โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 20/01/2559

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 19/01/2559

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา21/12/2558

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ – บ้านท่าม่วง 13/11/2558

  ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด ๒)13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)  13/11/2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลรัตนวาปี  15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.รัตนวาปี 15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงการ-คสล. หมู่ที่ 2 14/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ราคากลางตามแบบ-ปปช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14/10/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาการประเมินใหม่ 13/10/2558    

 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดเก็บรายได้ 13/10/2558

 ประกาศ เรื่อง การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 01/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8  21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ที่ นค 74502/ว159 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 ที่ นค 74502/ว68 เรื่อง แจ้งให้รับแบบเพื่อประเมินค่าภาษีและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 26/01/2558

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุกาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 01/07/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 30/07/2556

 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 30/07/2556

 

 

ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  03/06/2559

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1  25/04/2559

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3 25/04/2559

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา21/04/2559

ประกาศ เรื่อง โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 20/01/2559

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 19/01/2559

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา21/12/2558

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. แยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ – บ้านท่าม่วง 13/11/2558

  ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด ๒)13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5)  13/11/2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลรัตนวาปี  15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.รัตนวาปี 15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงการ-คสล. หมู่ที่ 2 14/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ราคากลางตามแบบ-ปปช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14/10/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาการประเมินใหม่ 13/10/2558    

 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดเก็บรายได้ 13/10/2558

 ประกาศ เรื่อง การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 01/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8  21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ที่ นค 74502/ว159 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 ที่ นค 74502/ว68 เรื่อง แจ้งให้รับแบบเพื่อประเมินค่าภาษีและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 26/01/2558

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุกาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 01/07/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 30/07/2556

 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลรัตนวาปี

 

Visitors: 60,404