ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 

ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  07/05/2567

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  24/4/2567

ประกาศเรื่องตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) 24/4/2567

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)  24/4/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายบ้านนายเสมือน เวียงคำ ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17/4/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายต่อจากงบปี 2565 เลียบริมโขง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10/4/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย6 เริ่มจากข้างกำแพงวัดจนสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10/4/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายบ้านนายเสมือน  เวียงคำ ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายบ้านนายธงชัย ดีแสน ถึง ห้วยหนองบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย11ถึงบ้านนางล้วน บุญเสริม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายจากหน้าบ้านนางมะลิ วิสภา ถึงสุดเขื่อนห้วยไคร้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยโคน หมู่9 บ้านวารีภิมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่11 บ้านรัตนวาปี (จากนานายติ  สุฒามาตย์ ถึง บึงขามหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่10 บ้านดอนบก (สายรอบบึงขามหวาน ถึง นาหวเข้ สุดสาย)โโยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายต่อจากงบเดิมปี2565 ถึง ป่าช้าบ้านน้ำเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายจากบ้านกาญจนาน้อยหนองดินจี่ ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/3/2567

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  28/3/2567

ประกาศจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่11 บ้านรัตนวาปี (จากนานายติ  สุฒามาตย์ ถึงบึงขามหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่10 บ้านดอนบก (สายรอบบึงขามหวาน ถึงนาหัวแข้ สุดสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/2567

ประกาศจ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยโคน หมู่9 บ้านวารีภิมุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย6 เริ่มจากข้างกำแพงวัดจนสุดซอย) 27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู้่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายบ้านนายธงชัย  ดีแสน ถึงห้วยหนองบัว)  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์(สายบ้านนายเสมือน เวียงคำ ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายจากหน้าบ้านนางมะลิ วิสภา ถึง สุดเขื่อนห้วยไคร้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย11 ถึงบ้านนางล้วน บุญเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายจากบ้านกาญจนาน้อยหนองดินจี่ ถึงสุดซอย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายต่อจากงบปี2565 เลียบริมโขง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายต่อจากงบเดิมปี2565 ถึง ป่าช้าบ้านน้ำเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/3/2567

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 21/3/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัตนวาปีน้อย หมู่11 ถึงบ้านดอนบกหมู่10 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21/3/2567

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   07/03/2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   19/02/2567

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรัตนวาปีน้อย หมู่11 ถึงบ้านดอนบก หมู่10 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/02/2567

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  13/02/2567

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  12/02/2567

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)5/02/2567

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านดอนบก (สายจากบ้านายต๊ะ นัติพันธ์ ถึงคลองส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองไผ่(สายซอย2 จากหลังบ้านนางสมหมาย ไกรยารัตน์ ถึงวัดหนองคอน) โดยวิธีเแพาะเจาะจง  5/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายจากโรงสีข้าวนายเริง อินทรักษา ถึง ถนนซอย 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5/02/2567

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย10 ต่อจากงบปี 2564 ถึง สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายซอยข้างร้านอนงค์ค้าไม้ ถึง เส้นหลังอำเภอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านน้ำเป (สายจากข้างบ้านนางสมนึก ปัทธรรมมา ถึงบ้านนายวิไล ศรีหาราษฏร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากสวนยางนางซาร์ สุริเตอร์ ถึง สวนยางนายนวย คำวงษา) โดยวิธีเแพาะเจาะจง  1/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย6 ต่อจากงบปี2564 ถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   1/02/2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย11 จากบ้านนางล้วน บุญเสริม ถึงบ้านนางแต้ม นาคเสน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1/02/2567

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายจากโรงสีข้าวนายเริง อินทรักษา ถึง ถนนซอย5)24/01/2567

ประกาศก่อสร้างถนนอคนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย 11 จากบ้านนางล้วน บุญเสริม ถึง บ้านนางแต้ม นาคเสน) 24/01/2567

ระกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายซอยข้างร้านอนงค์ค้าไม้ ถึงเส้นหลังอำเภอ)24/01/2567

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านดอนบก(สายจากบ้านนายต๊ะ นัติพันธ์ ถึง คลองส่งน้ำ)24/01/2567

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย2 จากหลังบ้านนางสมหมาย ไกรยารัตน์ ถึงวัดหนองคอน)  24/01/2567

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย6 ต่อจากงบปี 2564 ถึงสุดซอย)24/01/2567

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย10 ต่อจากงบปี 2564 ถึงสุดซอย)  24/01/2567

ประกาศโครงการก่อสร้าวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากสวนยางนางซาร์ สุริเตอร์ ถึงสวนยางนายนวย คำวงษา)  24/01/2567

ประกาศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป 24/01/2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566)  17/01/2567

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  04/01/2567

เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา    03/01/2567

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  27/12/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน81-4347 หนองคาย เปลี่ยนตัวถังบรรทุกน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และทำสีใหม่ทั้งคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธิเฉพาะเจาะจง ประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์(e-bidding) 

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ตุลาคม  2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  27/11/2566

ประกาศโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน 81-4347 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/11/2566

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกระเช้าไฟฟ้า  จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16/11/2566

ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)  15/11/2566

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   13/11/2566

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/10/2566

ประกาศเรื่องจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  26/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอยบ้านนางคำเพียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายต่อจากงบเดิมปี 2565 ถึงป่าช้าบ้านน้ำเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายริมเชื่อนต่อจากงบปี 2565 ถึง ห้วยขามหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก ถึง หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายบ้านรัตนวาปีน้อย ถึง บ้านดอนบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากสวนยางนางซาร์ สุริเตอร์ ถึงสวนยางนายนวย คำวงษา) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง  24/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (ซอยหลังโรงพยาบาลรัตนวาปี ถึง สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/10/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก   หมู่11บ้านรัตนวาปี (สายจากบ้านรัตนวาปี - บ้านดอนบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก  หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายจากบ้านรัตนวาปี ถึงบ้านดอนบก)   18/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอยบ้านนางคำเพียร) 18/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายริมเขื่อนต่อจากงบปี2565 ถึงห้วยขามหวาน) 18/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก ถึง หมู่11บ้านรัตนวาปี(สายบ้านรัตนวาปีน้อยถึง บ้านดอนบก)18/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข(สายต่อจากงบเดิม ปี2565 ถึง ป่าช้าบ้านน้ำเป) 18/10/2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (ซอยหลังโรงพยาบาลรัตนวาปี ถึงสุดซอย) 18/10/2566

ประกาศเรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากสวนยางนางซาร์  สุริเตอร์ ถึงสวนยางนายนวย  คำวงษา)   18/10/2566

ประกาศเรื่องเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  17/10/2566

ประกาศเรื่องเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   05/10/2566

ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฏาคม 2566 ถึง กันยายน 2566)  05/10/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 05/10/2566

ประกาศเรื่องการกำหนดเณณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   02/10/2566

ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเซ้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 08/09/2566

ระกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 05/09/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  08/08/2566

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเซ้าไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  08/08/2566

ประกาศโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์และขนส่ง รถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮรโดรลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/08/2566

ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27/07/2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)  18/07/5566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่10 บ้านดอนบก(ย้ายจากจุดเดิมไปข้างวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่8 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง(สายซอย8 ติดกำแพงวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2566

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง (สายต่อจากงบเดิมปี65เส้นริมโขงถึง นรข.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายจากทางหลวง212ถึงศาลาประชาคม ทั้ง2 ข้างทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายบ้านนางคำเม็ง ศรีภาพันธ์ ถึงนานางตาลอ่อน อุทุมชาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2566

ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายต่อจากงบปี2565 ถึงห้วยเดื่อ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาศผู้ขระการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (จำนวน 2 สาย) สายที่1(สายต่อจากซอย8เชื่อมถนนงบปี64) สายที่2 (สายบ้านนายประคอง วงษ์คำหาญ ถึงข้างวัดศรีสุข)โดยวิธีเฉาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (เชื่อมซอยที่1,2,3,5 และ6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายจากบ้านนายนวย คำวงษา - สวนยางนางถนอม โสภาจร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  06/07/2566

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากบ้านนายนวย  คำวงษา - สวนยางนางถนอม โสภาจร)04/07/2566

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (จำนวน 2 สาย)    04/07/2566

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 (สายซอย8 ติดข้างกำแพงวัด) 04/07/2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายจากทางหลวง 212 ถึงศาลาประชาคม ทั้ง2 ข้างทาง)  04/07/2566

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่10 บ้านดอนบก(ย้ายจากจุดเดิมไปข้างวัด) 04/07/2566

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่8  บ้านหนองไผ่  04/07/2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ    04/04/2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนางคำเม็ง ศรีภาพันธ์  ถึงนานางตาลอ่อน อุทุมชาย) 04/07/2566

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าม่วง (สายต่อจากงบปี 65 เส้นริมโขงถึง นรข.)  04/07/2566

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  หมู่4  บ้านหนองแก้ว   03/07/2566

โครงการผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหาร(นม) ภาคเรียนที่1/2566 ครั้งที่2 จำนวน 38,570 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2566

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2   28/06/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 02/06/2566

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างขุดร่องน้ำบ้านหนองไผ่-เจริญชัย หมู่8,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2566 จำนวน 33,960 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2566

ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29/05/2566

ประกาศโครงการขุดร่องน้ำบ้านหนองไผ่ - เจริญชัย หมู่8,7    25/05/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 9/05/66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(จำนวน 2 สาย) สายที่1 (จากไร่สองศรี - นา น.ส.วิลาสินี ดีโคตร) สายที่2 (เส้นหนองปลาแดก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังคู่ขนาน (ทั้ง2ข้างทาง) หมู่8 บ้านหนองไผ่ สายที่1(จากทางแยกบ้านหนองแก้ว - สุดเขตหนองไผ่ สหกรณ์) สายที่2 (จากบ้านนายทองหล่อ - ทางเข้าสำนักงานเกาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายจากบ้านนางแหล้ภวภูตานนท์ ถึง สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (จำนวน 6 สาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป (สายต่อจากงบเดิม ปี 2564 เส้นเลียบคลองส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายวอย10 ถึงสุดซอย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม(สายเชื่อมซอย1,2,3,11,5,6 และสายที่7 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    2/05/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย (เส้นดอนตาหาถึงสถานีสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2/05/2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง มีนาคม  พ.ศ.2566)  5/04/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  4/04/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  07/03/2566

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 03/02/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม(สายจากบ้านตาลชุมต่อจากงบเดิมเลียบริมโขง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากบ้านนายทองสูน สีเล ถึง สวนยางนางน้อย ขินพรมมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์(จำนวน 2 สาย) สายที่1(สายซอย6 ถนนเส้นสถานีตำรวจภูธรรัตนวาปี)สายที่2(หน้าอำเภอซอยนายสีทูล พลดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป(สายจากบ้านนายธานี แสนชัยยา ถึงห้วยโคน) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย(สายจากบ้านนางผัน หานาม -สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11,10 บ้านรัตนวาปี, บ้านดอนบก (สายจากบ้านรัตนวาปี - บ้านดอนบก-บึงขามหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26/01/2566

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 25/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11,10 บ้านรัตนวาปี,บ้านดอนบก(สายจากบ้านรัตนวาปี - บ้านดอนบก - บึงขามหวาน)  19/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย8)  19/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (จำนวน 2 สาย)  19/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย1)  18/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย (สายจากบ้านนางผัน หานาม-สุดซอย) 18/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายจากบ้านนายทองสูน สีเล ถึง สวนยางนางน้อย ชินพรมมา)  18/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (จากบ้านตาลชุมสายต่อจากงบเดิมเลียบริมโขง) 18/01/2566

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1  บ้านน้ำเป สายจากบ้านนายธานี แสนชัยยา ถึง ห้วยโคน  18/01/2566

ประกาศเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)  13/01/2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม  2565 ประจำประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 11/01/2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   7/12/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18/11/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8/11/2565

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2 /2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   01/11/2565

ประกาศเรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  25/10/2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565) 18/10/2565

ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17/10/2565

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 5/10/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายเลียบเขื่อนกันตลิ่งพัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก(สายบึงขามหวานร่วมใจต่อจากงบเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์(ช้างหอประชุม อบต.รัตนวาปี) โดยวิธรเฉพาะเจาะจง  12/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย9 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข(สายบ้านดวงใจ เงาะปก ถึงป่าช้าบ้านน้ำเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่(สายหลังบ้านนางสมหมาย ถึงวัดหนองคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์(สายบ้านนายสีทูล  พลดาหาร ถึงทางเข้าบ้านตาลชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายบ้านนายคำคูณ สาธารณะ ไปบ้านนางทวี อ่อนตาจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายเลียบเชื่อนกันตลิ่ง)  07/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย 9 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ)  07/09/2565

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (ข้างหอประชุม อบต.รัตนวาปี)  07/09/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง  07/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก   06/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข 06/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ 06/09/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์  06/09/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  06/09/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายจากบ้านนางสังวาล สุขรมย์ ถึง คลองส่งน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11/08/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายนาชุมช้าง ถึงสามัคคีชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11/08/2565

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก(สายต่อจากงบปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11/08/2565

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข   09/08/2565

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก(สายต่อจากงบปี 2564)  05/08/2565

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายนาชุมช้าง ถึง สามัคคีชัย)  05/08/2565

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  04/08/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่4 บ้านหนองแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/07/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายท่อประปา หมู่6 บ้านโนนสวรรค์(สายซอย7) โดยวิธีเฉพาะเจะจง 21/07/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่3 บ้านตาลชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่11 บ้านรัตนวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2565

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคติดโควิด19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19))  19/07/2565

โครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่3 บ้านตาลชุม  18/07/2565

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่11 บ้านรัตนวาปี  18/07/2565

โครงการขยายท่อประปา หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย7)    18/07/2565

โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่4 บ้านหนองแก้ว  18/07/2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565)  08/07/2565

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   06/07/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  09/07/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565  06/06/2565

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  23/05/2565

ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย (ต่อจากงบปี2564 สายดอนตาหา ถึงสถานีสูบน้ำ) 05/05/2565

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านรัตนวาปี(เข้าห้องประชุม อบต.รัตนวาปี)  05/05/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว  05/05/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง จำนวน 2 สาย(สายที่1 สายเริ่มจากนานางจำเนียร เสนานิกรณ์ ถึงนานายสีทน ภิญโภชน์) (สายที่2 สายจากงบเดิมปี63 ถึงรั้ว นรข)  05/05/2565

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง จำนวน 2 สาย (สายที่1สายจากสถานีเรือ นรข-ห้วยไคร้) (สายที่2 สายจากบ้านนายจำลอง สุนทรรส - ห้วยไคร้)  05/05/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ  05/05/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี 05/05/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก  05/05/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  03/05/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำเป จำนวน 2 สาย (สายที่1สายจากบ้านนายธานี แสนชัยยา ถีงป่าช้าบ้านน้ำเป) สายที่2 สายต่อจากงบเดิมปี64 เลียบทองส่งน้ำ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding28/04/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (จำนวน2สาย) (สายที่1 สายซอย4)(สายที่2 สายซอย5 เริ่มจากปากซอย ถึง สุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2565)  08/04/2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนครีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป จำนวน 2 สาย(สายที่1สายจากบ้านนายธานี แสนชัยยา ถีงป่าช้าบ้านน้ำเป) สายที่2 สายต่อจากงบเดิมปี64 เลียบทองส่งน้ำ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)08/04/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนางนุ่น สุขะ บ้านนางทวี อ่อนตาจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07/04/2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 04/04/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป จำนวน 2 สาย 01/04/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ จำนวน 2 สาย  31/03/2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง  31/03/2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายนาชุมช้าง ถึง สามัคคีชัย)  31/03/2565

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  04/03/2565

ประกาศปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่3 บ้านตาลชุม (สายจากสะพานสุดคลอง1)  15/02/2565

ประกาศปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย1,2,3,4,5,6,7และ8)   15/02/2565

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่3 บ้านตาลชุม (สายเลียบคลองส่งน้ำสาย2)  15/02/2565

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่9 บ้านวารีภิมุข  15/02/2565

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่7 บ้านเจริญชัย  15/02/2565

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565  04/02/2565

ระกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) 24/01/2565

ประกาศเรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 24/01/2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2565

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6/01/2565

ประกาศโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 03/12/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9/11/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2564

ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26/10/2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือนกรกฎาคม 2564- กันยายน 2564)  6/10/2564

ระกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019หรือโควิด19(Coronavirus Disrase2019(COVID-19))  6/10/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 5/10/2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   5/10/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย3 จากบ้านนายสุทัศน์ สุวรรณวงษ์ ถึงสายหลังอำเภอรัตนวาปี) โดยวิธีคัดเลือก 30/9/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายจากป่าช้า - หนองปลาแดก) โดยวิธีคัดเลือก 30/9/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายหนองไคร้)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/09/2564

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย2)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/09/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายข้างร้านอนงค์ค้าไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15/09/2564

ประกาศโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายหนองไคร้) 09/09/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย2) 09/09/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายข้างร้านอนงค์ค้าไม้) 09/09/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง 09/09/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี 09/09/2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  09/09/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 03/09/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสถานีสูบน้ำ หมู่10 บ้านดอนบก  24/08/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่ (สายซอย4 ต่อจากงบเดิมปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป (สายจากนานายไพศาล ศรีไพรงาม ไปถึงบ้านรัตนวาปีน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2564

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 03/07/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านหนองไผ่  30/07/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป   30/07/2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3(เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564) 15/07/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อขัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02/07/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายเริ่มจากนานางจำเนียร เสนานิกร ถึงนานายสีทน พิญโภชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/06/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายเริ่มจากนานางจำเนียร เสนานิกร ถึงนานายสีทน  พิญโภชน์)  17/06/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08/06/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านหนองไผ่ (จำนวน 2สาย) 19/05/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเจริญชัย (สายดอนตาหา ถึงสถานีสูบน้ำ) 19/05/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านน้ำเป (จำนวน3สาย) 19/05/2564

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256414/05/2564

ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/05/2564

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 05/04/2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดข้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID1-19)) 05/04/2564

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)  05/04/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 3 สาย (สายซอย10,สายซอย12, สายซอย6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (จำนวน 2 สาย)สายที่1 (สายบ้านนางสมัคร ประสารอง ถึงบ้านนางขวัญใจ ทองสุพล) สายที่2 (สายจากทางหลวง212 ถึงบ้านนายวินิตย์ คำวงษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง31/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายต่อจากงบเดิม ปี 63 ด้านหน้าศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง (สายจากศาลาประชาคม ถึงนา นางจำเนียร เสนานิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่9 บ้านวารีภิมุข (จำนวน 2 สาย) 22/03/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง 22/03/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านหนองแก้วเหนือ  18/03/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขง)  18/03/2564

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  17/03/2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 04/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายต่อจากงบเดิมปี 63 ถึงบ้านนางล้วน บุญเสริม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายจากนา นายสีทน พิญโภชน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ(สายบ้านหนองแก้ว ซ้ายมือ ถึงตาลชุม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายซอย6, ซอย7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  02/03/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายต่อจากงบเดิม เลียบริมโขง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 3 สาย (สายซอย10, สายซอย12, สายซอย6) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 3 สาย (สายซอย 10, สายซอย 12, สายซอย6)22/02/2564

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  19/02/2564

ประกาศโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก(สายจากนานายสีทน พิญโภชน์)18/02/2564

ประกาศโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้ว (สายบ้านหนองแก้วเหนือ ซ้ายมือ ถึงตาลชุม) 18/02/2564

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สาย่อจากงบเดิมปี 63 ถึง บ้านนางล้วน บุญเสริม) 18/02/2564

ประก่าศก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายซอย6, ซอย7)  18/02/2564

ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายต่อจากงบเดิมเลียบริมโขง) 18/02/2564

ประกาศเรื่องชายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 08/02/2564

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม  2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  03/02/2564

ประกาศสำเนารายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองตาย ประจำปีงบประมาณ 2563  26/01/2564

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 19/01/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/01/2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 15/01/2564

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13/01/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11/01/2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายบ้านนางหมุน มะรังสี ไปทางสวนยาง นายสีทา โยธิกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่8 บ้านหนองไผ่ จำนวน 2 สาย โดยวิธีเจาะเจาะจง 28/12/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่11 บ้านรัตนวาปี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง จำนวน 2 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2563

ประกาศโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่8 บ้านหนองไผ่ จำนวน 2 สาย  25/12/2563

ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาพร้อมวางท่อและหอถัง หมู่11 บ้านรัตนวาปี จำนวน 2 จุด 25/12/2563

ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี 25/12/2563

ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง จำนวน 2 สาย   25/12/2563

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16/12/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 86,450 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2563

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16/11/2563

ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 10/11/2563

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  10/11/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับถนนลูกรัง หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายบ้านนายชัยบุรี คงศรี ถึงบ้านนางบุญสม เงาะปก) โดยวิธีเฉพาะจง   27/10/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.รัตนวาปี (บริเวณหน้าร้านตู้ลือร้านประจำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27/10/2563

ประกาศเรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลุกรัง หมู่9 บ้านวารีภิมุข  21/10/2563

ประกาศเรื่อง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสด อบต.รัตนวาปี (บริเวรณหน้าร้านตู้ลือร้านประจำ) 21/10/2563

ประกาศเรื่องง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)   06/10/2563

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 05/10/2563

 ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 02/10/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22/03/2563

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  18/09/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย (สายดอนตาหา ถึงสถานีสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายทางเข้าวัดบ้านดอนบก ขวามือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่7 บ้านเจริญชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตลาดสด อบต.รัตนวาปี หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่8 บ้านหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่  27/08/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย 27/08/2563

ประกาศเรื่อง โครงการปรับปรุงตลาดสด อบต.รัตนวาปี หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ 27/08/2563

ประกาศเรื่อง โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายทางเข้าวัดบ้านดอนบกขวามือ) 27/08/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13/08/2563

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  10/08/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป (สายนานางสังวาลย์ พิสัยพันธ์ - ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเจริญชัย (สายวอย4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขงต่อจากงบปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายที่1สายเลียบริมโขงทางด้านศาลาประชาคม) (สายที่2 สายเลียบริมโขงทางด้านหลังศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่11 บ้านรัตนวาปี (สายซอย5 จากนานายเลียง นัติพันธ์ - บ้านนางล้วน บุญเสริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายบ้านนางนุ่น สุขะ - บ้านนางบัวพัน เทพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายเริ่มจากบ้านนายภู นัติพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย2) โดยวิธีเฉาะเจาะจง 23/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง (สายตากศาลาประชาคม ถึงนานางจำเนียรเสนานิกร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/07/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประดือน มิถุนายน 2563  10/07/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563)  10/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายที่1 สายเลียบริมโขงทางด้านหน้าศาลาประชาคม) (สายที่2 สายเลียบริมโขงทางด้านหลังศาลาประชาชม) 7/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี 9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายเริ่มจามบ้านนายภู นัติพันธ์) 9/07/2563

ระกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง  9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านเจริญชัย (สายซอย4)  9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายซอย2)  9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายริมโขงต่อจากงบ 2562) 9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าม่วง 9/07/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านน้ำเป  9/07/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11/06/63

ประกาศเรื่อง การประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุมโรค หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  26/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายบ้านนายสุวรรณรัตน์  นาคเสน -ศาลาอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง(สายสี่แยกศาลากลางบ้าน - บ้านนางธิดา สุขะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนายสมพาด เวียงคำ -บ้านนางคำ กองแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายที่1 จากบ่อพัก -บ้านนายโพธิจร)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายซอย6 เริ่มจากริมโขง -บ้านนางสมหมาย เมืองหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายซอย7 เริ่มจากริมโขง - บ้านนายพรมมา  กำจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายซอย5 เริ่มจากริมโขง - บ้างนางสมเกียรติ กองแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง (สายข้างรีสอร์ทวิศรุต รัตติโยธิน -ศาลาประชาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ 1 บ้านน้ำเป(สายบ้านนางประเสริฐ จอมทิพย์ - โรงเรียนบ้านน้ำเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายจากโรงเรียนบ้านน้ำเป - ลำห้วยเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/05/2563

ประากาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่3 บ้านตามชุม (สายซอย4 เริ่มจากริมโขง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/05/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านน้ำเป (สายบริเวณหน้าวัดบ้านน้ำเป - ริมโขง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายซอย7 เริ่มจากริมโขง - บ้านนายพรมมา กำจร)  14/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม (สายซอย6 เริ่มจากริมโขง - บ้านนางสมหมาย เมืองหลวง)  14/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม(สายซอย5 เริ่มจากริมโขง - บ้านนางสมเกียรติ กองแก้ว)  14/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านท่าม่วง (สายข้างรีสอร์ทวิศรุต รัตติโยธิน - ศาลาประชาคม)  14/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านดอนบก (สายบ้านนายสุวรรณรัตน์ นาคเสน - ศาลาอเนกประสงค์  13/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง (สายสี่แยกศาลากลางบ้าน - บ้านนางธิดาสุขะ)13/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายบ้านนายสมพาด เวียงคำ  - บ้านนางคำ  กองแก้ว)  13/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านน้ำเป (สายบ้านนางประเสริฐ จอมทิพย์ -โรงเรียนบ้านน้ำเป) 13/05/2563

 ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่9 บ้านวารีภิมุขจากโรงเรียนบ้านน้ำเป (สาย - ลำห้วยเป) 12/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการเสริมคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหนองแก้วเหนือ (สายที่1 ขากบ่อพัก - บ้านนายพรโพธิจร)12/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 3 บ้านตาลชุม (สายซอย 4 เริ่มจากริมโขง)  12/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ 1 บ้านน้ำเป (สายบริเวณหน้าวัดบ้านน้ำเป - ริมโขง) 12/05/2563

ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2563

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  07/05/2563

ประกาศเรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.9 บ้านวารีภิมุข (สายบ้านนางไพริน กิจจักร - เลียบคลองส่งน้ำ)  15/04/2563

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.4 บ้านหนองแก้ว (สายโรงเรียนบ้านหนองแก้ว - หนองไผ่) 15/04/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อประปา ม.11 บ้านรัตนวาปี (สายจากหน้าวัดตาดเงิน)  15/04/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อประปา ม.7 บ้านเจริญชัย (สายซอย 3 - หลังอำเภอ) 15/04/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อประปา ม.2 บ้านท่าม่วง (วางท่อประปารอบหมู่บ้าน)  15/04/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านวารีภิมุข สายที่1 (สายจากบ้านนางสังวาล-นานายเกริกชัย จอมทิพย์) สายที่ 2 (สายจากบ้านนางสังวาล - นางเตือนใจ)  15/04/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ใด้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563)   14/04/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  13/04/2563

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-didding)   13/04/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)  08/04/2563

ประกาศเรื่อง ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.รัตนวาปี หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์   03/04/2563

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   02/04/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  23/03/2563

ประกาศเรื่อง ก่อสร้างฝายอุโมงค์น้ำลอดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคันดินสองข้างทาง หมู่5 บ้านนาชุมช้าง  19/03/2563

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ม.12 บ้านหนองแก้วเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19/03/2563

ประกาศเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25/02/2563

ประกาศเรื่อง เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ  25/02/2563

ประกาศเรื่อง เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (ตลาดสด อบต.รัตนวาปี)   17/02/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   14/02/2563

ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา   12/02/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดชนิดกลม หมู่ 10 บ้านดอนบก (สายซอยบะยิงหมี)   16/01/2563

ประกาศเรื่อง เสริมไหล่คลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่4 บ้านหนองแก้ว (สายที่2 จากบ่อพัก)  16/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหนองแก้ว (สายซอย 3 ซอย5)   16/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ สายต่อจากนานางบัวผัน ประทุมมี- นานางนางสมผล ศีวิลาศ(สถานีสูบน้ำบ้านหนองไผ่-เจริญชัย)  16/01/2563

ประกาศเรื่อง โดรงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี (สายจากบ้านนางใสอินรักษา-สวนยางนายสีทา)  15/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่3 บ้านตาลชุม(สายต่อจากงบเดิม-ป่าช้า  15/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าม่วง (สายซอย6)  15/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการเสริมถนนลาดยางพารา หมู่1 บ้านน้ำเป (สายบ้านนายบุญจัน-นางจิมวัน ศรีสุหา) 14/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่6 บ้านโนนสวรรค์ (สายบ้านนายธงชัย ดีแสน-คลองส่งน้ำบ้านตาลชุม)  14/01/2563

ประกาศเรื่อง โครงการเสริมถนนลาดยางพารา หมู่9 บ้านวารีภิมุข (สายบ้านนางสอน มิตรภาพ-หน้าวัดวารีภิมุข) 14/01/2563

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตลกเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  13/01/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562  08/01/2563

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256209/12/2562

ประกาศเรื่อง ก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวงบ้านวารีภิมุข หมู่ 9   21/11/2562

ประกาศเรื่อง ปรับปรุงถนนลุกรังบ้านหนองไผ่ หมู่ 8   20/11/2562

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5/11/2562

ประกาศ เรื่อง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24/10/2563

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  02/10/2562

ประกาศเรื่องผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำศัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562)  02/10/2562

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562   02/10/2562

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562  05/09/2562

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562  07/08/2562

ประกาศเรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  30/07/2562

ประกาศเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำศัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)  25/07/2562

ประกาศเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562   04/07/2562

ประกาศเรื่อง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตลาดสด อบต.รัตนวาปี) หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์  12/06/2562

ประกาศเรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ำ (หลัง อบต.รัตนวาปี) หมู่6 บ้านโนนสวรรค์  12/06/2562

ประกาศเรื่อง โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายต่อจากงบเดิมข้างวัดน้ำเป-บ้านนายดาบ สุวรรณระ) หมู่ 1 บ้านน้ำเป  12/06/2562

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายที่1สายข้างบ้านนางสมส่วน สมดิน) (สายที่2สายบ้านนายเลี้ยง วาศชัยกุล) หมู่1 บ้านน้ำเป 12/02/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562   11/06/2562

ประกาศ เรื่องโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10/05/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 04/05/2562

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย1เลียบคลองส่งน้ำ) ม.3 บ้านตาลชุม  11/04/2562

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายต่อจากงบเดิมรอบหนองไคร้)ม.2 บ้านท่าม่วง  11/04/2562

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายริมโขงต่อจากงบปี61) ม.4 บ้านหนองแก้ว  11/04/2562

ประกาศ เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านนายทองสูน สีเล-บ้านนายสนธยา คำวงษา) ม.5 บ้านนาชุมช้าง  11/04/2562

ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายซอย2) หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์  11/04/2562

ประกาศ เรื่อง ขายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากบ้านนางมนัสนัน-สี่แยกดอนตาหา) ม.7 11/04/2562

ประกาศ เรื่องก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างโรงเรียนนิคมเจริญชัย) ม.7 บ้านเจริญชัย  11/04/2562

ประกาศ เรื่องขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายจากนานายต๊ะ นัติพันธ์ -นาหัวเข้) ม.10 บ้านดอกบก 11/04/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562  05/04/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   7/03/2562

โครงการเสริมผิวถนน คสล.(สายทางเข้าห้องน้ำตลาดสด) หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์   26/02/2562

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมลาน คสล.(อบต.รัตนวาปี) หมู่6 บ้านโนนสวรรค์   26/02/2562

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่5 บ้านนาชุมช้าง (สายสามแยกหนองปลาแดก-ดอนจาน)  15/02/2562

ประกาศ เรื่องโครงการวางท่อประปา หมู่ 8 บ้านหนองไผ่   15/02/2562

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ  15/02/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562   08/02/2562

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561  09/01/2562

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา   14/12/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   04/12/2561

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/11/2561

ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   07/11/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวง(สายร้านเซเว่น - โรงพยาบาลรัตนวาปี) หมู่ 11 บ้านรัตนวาปี 01/11/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบง หมู่ 9 บ้านวารีภิมุข   01/11/2561

ประกาศ เรื่องโครงการ ขยายท่อประปา หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 5 สาย   01/11/2561

ประกาศ เรื่องประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-biddin) 24/10/2561

ประกาศ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  18/10/2561

ประกาศ เรื่องโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี   16/10/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2561   02/10/2561

ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   02/10/2561

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  19/09/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม  2561   05/09/2561

ประกาศ เรื่องวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (สายหน้าบ้านนายสี่ทน รัตนติสร้อย - ซอย1 ศูนย์ถ่ายทอดเกษตร) หมู่ 7 บ้านเจริญชัย14/08/2561

ประกาศ เรื่องก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายสี่แยกบ้านนางมวล-บ้านนางหนูพัน หมู่5 บ้านนาชุมช้าง 14/08/2561

ประกาศ เรื่องก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่1 สายที่ 2ซอย7) หมู่ 2 บ้านท่าม่วง 14/08/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2561   06/08/2561

ปรกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2561 04/07/2561

ประกาศ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองไผ่   27/06/2561

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านโนนสวรรค์  27/06/2561

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8  27/06/2561

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บ้านหนองแก้ว   27/06/2561

ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านตาลชุม   27/06/2561

ประกาศ โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเจริญชัย   27/06/2561

ประกาศ โครงการเสริมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 บ้านน้ำเป  27/06/2561

ประกาศ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    14/06/2561

ประกาศสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  6/06/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนนลูกรังขนานทางหลวง (สายจากแยกบ้านนาชุมช้าง-แยกบ้านสามัคคีชัย) หมู่ 11 17/05/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561  04/05/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มันาคม พ.ศ.2561  05/04/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่8 บ้านหนองไผ่   16/03/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2561  06/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 บ้านน้ำเป จำนวน 2 สาย   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 3 บ้านตาลชุม   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่12 บ้านหนองแก้วเหนือ  02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 บ้านหนองแก้ว จำนวน 2 สาย   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 9 บ้านวารีภิมุข จำนวน 2 สาย  02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านท่าม่วง  02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ จำนวน 2 สาย   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่10 บ้านดอนบก จำนวน 2 สาย   02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่8 บ้านหนองไผ่   02/03/2561

ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง  02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการ ขยายถนน คสล. สองข้างทาง หมู่7 บ้านเจริญชัย  02/03/2561

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 02/03/2561

ประกาศ เรื่องโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 12 บ้านหนองแก้วเหนือ   07/02/2561

ประกาศ เรื่องก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านนาชุมช้าง  07/02/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561   06/02/2561

ประกาศ เรื่องจ้างทำแผนที่แม่บทสำหรับระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  08/01/2561

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  22/01/2561

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560   4/01/2561

ประกาศ เรื่องจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า นาหัวเข้บ้านน้ำเป  18/12/2560

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560  7/12/2560

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 7/11/2560

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17/10/2560

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่3)  10/10/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  4/09/2560

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูล ด้วยวาจา  9/08/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2560  7/08/2560

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่4)  17/07/2560

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  17/07/2560

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560 (งวดที่2)  7/07/2560

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  7/07/2560

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  21/06/2560

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  12/06/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   7/06/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560  3/05/2560

ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดที่1)24/04/2560

ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 21/04/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 20/04/2560

ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 3) 5/04/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  29/03/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560 7/02/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   16/01/2560

ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 2)   13/01/2560

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  13/06/2560

ประกาศ เรื่องแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไขครั้งที่ 1)   23/12/2559

ประกาศ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559   15/11/2559

ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560  2/10/2559

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดหาพัสดุ งวดที่3  19/10/255

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2559   05/10/2559

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559   16/09/2559

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในเรือบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 17/08/2559

 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559  08/08/2559

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559  08/08/2559

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 2 03/08/2559

 ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 26/05/2559

 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 255917/05/2559

 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส 2)  21/04/2559

 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 18/04/2559

 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559  03/03/2559

 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 04/02/2559

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6,10 และ 11 02/02/2559

 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาส1)  12/01/2559

 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

 แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 08/12/2558

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. แยกทางหลวงหมายเลข                                   ๒๑๒ – บ้านท่าม่วง13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (ผด ๒)13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) 13/11/2558

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 13/11/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลรัตนวาปี  15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ อบต.รัตนวาปี 15/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ประกาศโครงการ-คสล. หมู่ที่ 2 14/10/2558

 ประกาศ เรื่อง ราคากลางตามแบบ-ปปช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14/10/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8  21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 21/08/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาฯ 29/07/2558

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.8 บ้านหนองไผ่ 23/07/2558

 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุกาศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 01/07/2558