- ประชากร

        จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.2556 ของตำบลรัตนวาปี  มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 8,691 คน จำแนกเป็นชาย 4,405 คน หญิง 4,286 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   145 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,064 ครัวเรือน

Visitors: 61,953