นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น


1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้การคมนาคมทางน้ำและทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว
      2. เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
      3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
      4. เพื่อให้การจัดระบบการวางผังเมืองตำบลและแผนที่ภาษีที่ดี
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในตำบล
      2. พัฒนาแหล่งน้ำภายในเขตตำบลรัตนวาปี
      3. ขยายไฟฟ้า ประปา ภายในเขตตำบลรัตนวาปีให้ทั่วถึง
      4. วางระบบผังเมืองให้เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน


2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริหารด้านสาธารณสุขที่ดี
      2. เพื่อแก้ไขปัญหาและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น
      3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่ทันต่อโลก
      4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์กีฬา เพื่อการฝึกซ้อมและการแข่งขันทุกปี
      5. เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนภายในตำบลและส่งเยาวชนที่เป็นตัวแทนตำบลไปแข่งขันที่อื่น
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ
      2. ปัญหายาเสพติดจะต้องลดลงและหมดสิ้นจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
      3. ผู้ติดยาเสพติดจะต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้
      4. ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
      5. ประชาชนในพื้นที่มีอุปกรณ์กีฬาในการซ้อมกีฬาอย่างพร้อมเพียง
      6. ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและมีสุขภาพร่างการแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   แนวทางดำเนินงาน
      1. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและการบริการทางด้านการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้น
      2. รณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติด แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจาพื้นที่
      3. บำบัดผู้ติดยาเสพติดให้มีชีวิตที่ปกติและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
      4. สนับสนุนงานประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
      5. สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การกีฬาทุกประเภท
      6. จัดงานแข่งขันกีฬา “รัตนวาปีเกมส์”

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้การบริการประชาชนได้สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และทั่วถึง
      2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
      3. ท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจทั้งในด้านการเมือง การปกครอง
      4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      5. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. ประชาชนได้รับการบริหารรวดเร็วและทั่วถึง
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งด้านการเมือง การปกครอง
      3. บุคลากรองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
      4. การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
   แนวทางการดำเนินงาน
      1. อบรม ประชุมชี้แจงแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการให้บริหารประชาชนให้เป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้มารับริการมีความประทับใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
      2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการปกครอง การพัฒนาท้องถิ่น ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรูปแบบประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล 
      3. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้างเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบภาคปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
      4. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน ในการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล

4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนตามเทศกาลต่าง ๆ
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. นักท่องเที่ยวที่มาชมบั้งไฟพญานาคในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาได้รับความประทับใจ
   แนวทางการดำเนินงาน
      1. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจการ โฮมสเตร์ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา
 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ให้สมบรูณ์และยั่งยืน
      2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลอยู่เสมอ
      3. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง น้ำเสีย ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีความสมบูรณ์และยั่งยืน
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      3. ไม่มีขยะมูลฝอย ฝุ่นละลอง น้ำเสียที่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
   แนวทางการดำเนินงาน
      1. ส่งเสริมเร่งรัดการฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำและป่าไม้อย่างมีระบบ
      2. ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. มีวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   แนวทางการดำเนินงาน
      1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

7. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาชุมชน
   วัตถุประสงค์
      1. เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
      2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะทำงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรพื้นที่
   เป้าหมายการพัฒนา
      1. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จะต้องพร้อมในการให้บริการประชาชน
      2. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี จะต้องมีศักยภาพในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   แนวทางการดำเนินงาน
      1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มที่
      2. จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์โลก

Visitors: 61,953