ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

       หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์ ท่านสามารถร้องทุกข์ 

ร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-4241-8138  ทางโทรสารหมายเลข 0-4241-8020

2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง

    "ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น"

    องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

    ถนนหนองคาย-บึงกาฬ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

3. เดินทางมาร้องทุกข์ที่ ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

    ถนน หนองคาย-บึงกาฬ  อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

4. ร้องทุกข์ผ่านทาง เว็บไซต์ : www.rattanawapi.go.th เพจ facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

5. ร้องทุกข์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกลงในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จดหมายถึงศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น

***กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ***

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 61,953