งานจัดเก็บรายได้

  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาคำร้องให้พิจารณาการประเมินใหม่ 13/10/2558    

 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดเก็บรายได้ 13/10/2558

 ประกาศ เรื่อง การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 01/10/2558

 ที่ นค 74502/ว159 เรื่อง แจ้งกำหนดการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตามโครงการ ลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจการบริการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 02/03/2558

 ที่ นค 74502/ว68 เรื่อง แจ้งให้รับแบบเพื่อประเมินค่าภาษีและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558 26/01/2558

 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ 30/07/2556

 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557 ถึงปี พ.ศ.2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน 30/07/2556

 

Visitors: 61,949