เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีดำเนินการตามโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา ป้ายหน้าร้าน ป้ายการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายโฆษณา ป้ายหน้าร้าน ป้ายการค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและแผนพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลและการบริการรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561

เรื่องแต่งตั้งพนักงานดำเนินการตามโครงการสำรวจข้อมูลและการบริการรับยืนแบบแสงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ. 2564

เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดเก็บรายได้

 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีและคณะกรรมการพิจารณาการประเมินใหม่

การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน เพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบเพื่อชำระ และค่าธรรมเนีบมต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี

 การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดเก็บรายได้

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี และคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่

 แผนผังลดขั้นตอนการชำระภาษี.jpg

 กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลาง.doc

 แผ่นพับภาษี.doc

 อัตรากำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร.doc

 ความรู้เบื้องต้นป้ายโฆษณา กับภาษีโรงเรือน.doc

 ค่าปรับภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2558.xls

 แบบแสดงการขอ เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ภบท.8 ก & แบบแสดงรายการขอลดเนื้อที่ดิน ภบท.8.doc

 แบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1).xls

 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่.pdf

 คู่มือ การเงินการคลัง อปท.pdf

 อัตราภาษีป้าย.pdf

 

 

Visitors: 61,949