ประชาสัมพันธ์

 • โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ได้จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ตามชนิดกีฬาที่จัดแข่งขัน

 • เมื่อวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ได้ออกทำการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตตำบลรัตนวาปี ทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในเรื่องภาษีและสิทธิต่างๆของเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา

  ความหมาย
  วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

  ความสำคัญ
  พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธเจ้า หลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท

♦ประชาสัมพันธ์♦ 

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 

ณ วัดราษฏร์ดำริ  เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566


 

 

 

 

           


การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน

ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความดี ประพฤติดี

เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดการยึดมั่นตั้งมั่นในการทำความดีและกำลังใจในการดำรงตนในฐานะบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและบุคลากรที่ดีของประเทศ


 

กิจกรรมที่นิยมทำในวันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง ๓ เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการที่ชาวไทยได้มีโอกาสทำบุญในวันสำคัญทางศาสนานี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง ซึ่งอาจได้ทำบุญกันแบบพร้อมหน้าครอบครัวด้วยเพราะเป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวัน อาสาฬหบูชา

Visitors: 61,950