ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม ณ ศาลาวัดบ้านเจริญชัย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562


 

 

           โครงการฝึกอบรมศีลธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อมุงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง

ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำความดี ประพฤติดี

เป็นที่ยอมรับของสังคม ก่อให้เกิดการยึดมั่นตั้งมั่นในการทำความดีและกำลังใจในการดำรงตนในฐานะบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและบุคลากรที่ดีของประเทศ

 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

กิจกรรมที่นิยมทำในวันเข้าพรรษา

ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง ๓ เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการที่ชาวไทยได้มีโอกาสทำบุญในวันสำคัญทางศาสนานี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเอง ซึ่งอาจได้ทำบุญกันแบบพร้อมหน้าครอบครัวด้วยเพราะเป็นวันหยุดต่อเนื่องจากวัน อาสาฬหบูชา

 • กิจกรรมวันวิสาขบูชา

  ความหมาย
  วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

  ความสำคัญ
  พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน เวียนมาบรรจบในวันและเดือนเดียวกัน คือ วันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญของพระพุทธเจ้า หลักธรรมอันเกี่ยวเนื่องจากการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ความกตัญญู อริยสัจ ๔ และความไม่ประมาท
Visitors: 44,712