หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

♦ แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569

♦ แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การพัฒนาบุคลากร)

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การให้คุณให้โทษและการเสริมสร้างกำลังใจ)

♦ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต้งตั้งพนักงานส่วนตำบลฯ

♦ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์

♦ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการบฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ

♦ ประกาศ เรื่อง มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล

♦ ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาฯ

♦ ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่

♦ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้อราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 

♦ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ

♦ ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ

♦ ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Visitors: 61,949