กิจกรรมล้างตลาด

กิจกรรมล้างตลาด

อาหารเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในปัจจัยสี่ อาหารที่ดี สะอาด ปลอดภัย นำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ปัจจุบันสังคมเมืองผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบเนื่องจากการแข่งขันกับเวลาและผู้คน อาหารที่บริโภคจึงนับว่ามีความสำคัญ ตลาดสดเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นฐานที่ประชาชนไปจับจ่ายในการนำมาประกอบ ปรุงอาหาร หรือเพื่อนำไปจำหน่ายตามแหล่งอื่นต่อไป การสะสมสินค้าต่าง ๆ เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารสดไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สดทุกชนิด ตลาดที่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อาจจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงและสัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อต่าง ๆตลาดจึงนับว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดความปลอดภัยของอาหารที่มีต่อผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องล้างตลาดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากสิ่งแวดล้อมลงสู่อาหาร

Visitors: 61,951