โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปีได้ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการถังเปียกลดโลกร้อน ตามแผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่  RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ตามข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ฯ แล้วทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตตำบลรัตนวาปี

Visitors: 61,950