ปี 2565

01. โครงสร้าง 

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03.อำนาจหน้าที่

04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07.ข่าวประชาสัมพันธ์

08.Q@A

09.SOCIAL NETWORK

10.แผนดำเนินงบประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

29.แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

34.นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

39.แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Visitors: 61,953